Platby stravného

Platby stravného

• Cena stravného je určena výší finančního normativu. Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
• Úplata za školní stravování se vybírá na celý měsíc dopředu v plné výši, a to platí i pro strávníky, kteří nenavštěvují MŠ denně.
• Příspěvky na stravování se platí měsíčně předem, prostřednictvím sporožirových účtů, z běžných účtů nebo přímo v hotovosti u vedoucí jídelny na celý měsíc dopředu v plné výši. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně. Je zakázáno předávat peníze jinému zaměstnanci školy, než vedoucí stravování.
• Číslo účtu školní jídelny je: 126 35 441/0100.
• Do kolonky popis platby uveďte jméno dítěte.

• Finanční limity na nákup potravin dané vyhláškou č.463/2011 od 1.1.2012

................................................................

DĚTI 3- 6 LETÉ                                        DĚTI 7 LETÉ
přesnídávka: 9,-                                     přesnídávka: 10,-
oběd:19,-                                                 oběd: 22,-
svačina: 9,-                                              svačina: 9,-
celkem: 37,- CZK/1 den                         celkem: 41,- CZK/1 den
................................................................

 K 13.12.2014 nabývá účinnost nařízení 1169/EU článek 21 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Odvolání na legislativu:

EU - Nařízení 1169/20011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků § 8 odstavec 10.

Označení alergenů je pouze informační požadavek:

Předpisy stanovuspecifické požadavky na označení alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelůjí  alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže žádným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude seznam stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.