Provoz MŠ

  • út / 28. srpen 2019 v 06:31

Provoz MŠ

Provoz MŠ během školního roku
• Provoz MŠ je určen od 5,45 do 16,15 hodin. Děti jsou rozděleny do čtyř téměř homogenních tříd.
• Rodiče mají možnost s dítětem ráno hru rozehrát a do 8,00 hru ve třídě ukončit. V 8,00 hod. jsou rodiče povinni opustit budovu, ev. zahradu MŠ a školka se z důvodu bezpečnosti dětí zamyká.

Provoz MŠ době letních prázdnin
• Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu. 
• Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. 
• Termíny provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte alespoň 2 měsíce předem.

Omezení, nebo přerušení provozu MŠ
• Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 
• Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 
• Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Organizace dne
• Denní organizační řád je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí.

Režim dne:
5,45 – 12,00
    - scházení dětí
    - ranní hry
    - komunitní kruh
    - pohybová chvilka
    - dopolední svačina
    - činnosti dětí dle ŠVP (TVP)
    - příprava na vycházku, pobyt dětí venku
    - hygiena, oběd

12,00 – 16,15
    - příprava na odpočinek, četba, odpočinek
    - nespavé děti – klidné hry
    - vstávání, hygiena, svačina
    - volné činnosti a hry do rozchodu dětí

Předávání dětí

• Děti se scházejí v době od 5,45 do 8,00 hod. 
• Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a to ve třídě. Do 6,00 hod. se děti scházejí v prvním vchodě budovy v 1. třídě a potom se rozcházejí do svých tříd. Rovněž odpoledne se děti z těchto tříd rozcházejí a v 15,15 hod. přecházejí do 3. třídy ve druhém vchodě budovy. V případě nutnosti (provozní důvody, nemoc učitelek), se děti ve třídách spojují. O přeřazení dítěte do jiné třídy jsou rodiče včas informováni.
• Při předání dítěte se dítě přivítá s učitelkou pozdravením. Rodič s učitelkou naváže oční i slovní kontakt. Je-li učitelka zaneprázdněna péčí o další dítě, musí rodič s předáním počkat.
• Není možné předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.
• Není přípustné, aby děti přicházely bez doprovodu dospělé osoby, či aby zůstaly v šatně bez předání učitelce. V tomto případě nenese MŠ odpovědnost za bezpečnost dítěte.
• Je třeba přivádět děti do školy včas, tak aby byly nejpozději v 8,00 hod. převléknuté ve své třídě. 
• Výjimečný pozdější příchod je možný po dohodě s učitelkou ve třídě.

Vyzvedávání dětí
• Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad dítětem od doby převzetí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
• Zákonní zástupci mohou písemně pověřit k vyzvedávání dítěte jinou osobu / předepsaný formulář je k vyzvednutí v ředitelně nebo u učitelek ve třídě /. Bez písemného pověření v evidenčním listu či na formuláři nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodiči !!!
• Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte. 
• Při vyzvedávání se dítě s učitelkou rozloučí pozdravem. Rodič s učitelkou naváže alespoň oční kontakt. Od této doby přebírají odpovědnost za děti rodiče.
• Odchod dětí po obědě je vhodný od 12,00 do 12,30hod. a odpoledne od 14,00-16,15hod. 
• Po převzetí dítěte jsou zákonní zástupci, či jimi pověřené osoby, povinni urychleně a bez zbytečných průtahů opustit vnitřní prostory mateřské školy i školní zahradu
• Pokud dítě nebude zákonným zástupcem převzato do 16.15. hod (ukončení provozu MŠ), bude předáno městské policii a následně na dětské oddělení NsP v Kadani

Omlouvání dětí 
• Nemůže-li dítě do mateřské školy přijít, rodiče tuto skutečnost oznámí formou SMS na mob.tel.číslo do třídy (viz. nástěnky) nebo na tel. číslo 474 335 268 do 8 hodin. 
• Při příchodu dítěte po delší nepřítomnosti ( rekreace, nemoc, ozdravovna,…) rodič potvrdí jeho dobrý zdravotní stav na formuláři o bezinfekčnosti u třídní učitelky.

Vybavení dětí 
• Na začátku školního roku je vždy v šatnách vyvěšeno, co si děti mají do MŠ přinést.
• Děti oblékejte tak, aby si mohly hrát bez strachu z ušpinění oblečení. Oblečení by mělo být jednoduché a účelné. 
• V šatně má dítě náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, ponožky),  pláštěnku a vhodné oblečení pro pobyt venku. Dále dítě potřebuje bačkory, a pyžamo a předškolní děti cvičební úbor (bavlněné tričko a kraťasy). 
• V prostorách MŠ i na vycházkách děti chodí v obuvi s pevnou patou, ne v pantoflích!!!
• Všechny věci podepište, zabráníte tak případným nedorozuměním při jejich výměně apod.

Konzultační hodiny
• učitelky: denně při příchodu a odchodu dítěte – stručně, delší rozhovory po domluvě při konzultaci
• ředitelka:  dle domluvy
• vedoucí ŠJ: dle domluvy
• telefonní spojení:       

školka:     474 335 268
školní jídelna:  474 335 268
ředitelka:     724 690 637
 
Ukončení docházky 

Ředitelka může ukončit docházku dítěte jestliže:
• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelkou, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady
• v průběhu zkušební doby
• zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
• na základě doporučení pediatra, pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
• na základě rozhodnutí pedagogické rady