Vybrané profese

 § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 příslušníci ozbrojených sil,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.